Belcia16

26 tekstów – auto­rem jest Bel­cia16.

Gdy­bym miał być książką, to byłbym taką której nikt dotąd nie na­pisał. W tej książce gwiaz­dy, wszechświaty byłyby na wy­ciągnięcie mo­jej ręki. Mógłbym po­wołać no­we, al­bo zniszczyć je w mgnieniu oka. Bym [...] — czytaj całość

myśl • 7 lipca 2012, 22:43

Umysł niczym naj­piękniej­szy pałac można łat­wo zburzyć. Mój chwieje się już w posadach. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 13 lutego 2012, 20:44

Wszys­tko, co mi­ja się z prawdą to kłamstwo. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 października 2010, 00:44

Wro­giem do­piero jest człowiek, który do­bywa mie­cza prze­ciw­ko Tobie. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 14 sierpnia 2010, 16:20

Po­kazy­wanie myśli jest prze­jawem od­wa­gi al­bo głupo­ty, na­wet jak his­to­ria po­zos­ta­je niezmienna. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 sierpnia 2010, 23:27

Ręka­mi i no­gami bro­niąc się przed uczu­ciem, które­go się pragnie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 czerwca 2010, 10:15

Po­doba mi się Two­je imię, choć jest tak po­dob­ne do te­go mo­jego.
Mi­mo to, brzmi zu­pełnie inaczej niż moje. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 maja 2010, 23:46

Ludzie cier­pią na nad­miar cza­su i sa­mot­ność z tym związaną. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 maja 2010, 03:03

Praw­dzi­wy Bo­hater pot­ra­fi zat­rzy­mać dru­giego człowieka w tym świecie jed­nym swoim słowem. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 kwietnia 2010, 17:03

By­wają ta­kie roz­mo­wy po­zos­ta­wiające po so­bie nieok­reślo­ny niedo­syt. Ta właśnie była ta­ka, po­zos­ta­wiająca gorzkie uczu­cie niedo­sytu, żalu za ut­ra­conym da­rem, lecz mi­mo wszys­tko war­te są dokończenia. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 marca 2010, 22:58
Belcia16

Fioletowo-czarne włosy, szare oczy, niski wzrost. Odrobina talentu, trochę niepewności i chęć sprawdzenia się. Lubię lizaki.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Belcia16

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność